As of January 3rd, 2009

Jonny hardcourt polo bike full

Jonny hardcourt polo bike front wheel

Jonny hardcourt polo bike drivetrain
All Photos © Doug D 2009