Gem City Massacre 5 Bike Polo Tournament

bike polo lee twisted GCMPOLO

bike polo nick busting thru

bike polo ross elton GCMPOLO

bike polo girl red bike GCMPOLO

bike polo joe push big lee GCMPOLO

bike polo adam gets a screen

bike polo joe crash lee nick

bike polo Nick Adam spill GCMPOLO

bike polo Eric bracket GCMPOLO
All Photos © Doug D 2008